కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Wednesday, 17 September 2014

మా తల్లి గోదావరీ

దివి నుండి భువికి వలస వచ్చిన విధంబుగా .. ..

ఇల నలవోకగా  కౌగిలించిన ప్రావాహిగా ..

దక్షిణ గంగగా .. పిలవబడేవు గా .. 

ఉరుకుల పరుగుల  తల్లీ గోదారిగా ..

రాజ మహెంద్రిన అనంత వాహినిగా ..

హరిత సస్య ములకు నీవు హేతువుగా ..

ప్రవహించినావు జీవ జలధారగా ..

రాముని చరణములు తాకిన  పునీతగా .. 

పొంగి పరవళ్ళు తొక్కేవు గౌతమీ రూపుగా .. 


వరి ని పండించు గోదావరిగా .. 

పచ్చని ప్రకృతి కి ఆలంబనగా .. 

పాపి కొండల నడుమ పారాడు ముగ్ధగా 

సాగేవు మును ముందుకే కడలి దిశ గా .. 

తల్లి గోదావరీ .. సస్యశ్యామలము చేయగా .. 

ఆంధ్ర నడిబొడ్డున కొలువు తీరావు స్వయముగా .. 

అభివందనం తల్లి గోదావరీ .. 

శుభ మంటూ దీవించగా  .. వరి చేలు పండించగా  .. 

కరువు కాటకములకు తావివ్వక .. 

ప్రవహించు .. ప్రవహించు గోదావరీ .. 

తలవొంచి నిను కొలిచే చేలో వరీ .. 

 చిరుగాలి వింజామరలు వీచగా .. తెరచాపలే చీరల్లె మారగా 

ఉదయించు సూర్యుడే నిను చుంబించగా .. 

ఎర్రబడిన వదనమే అలల రూపుగా .. 

జీవనాధారమై .. జీవన రాగమై .. 

నిలిచావే .. నిలిచావే గోదావరీ .. 

పరుగుళ్లు పెట్టావే గోదావరీ .. 

మా తల్లి గోదావరీ .. పుష్కర స్నానమే పుణ్యమేగా మరీ ........  
No comments:

Post a Comment