కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Saturday, 19 April 2014

సహకారం

కంటి నీరు ఉబికి ఉబికి రెప్పగట్టు దాటగా ..

చెక్కిలమ్మ చేరదీసి తనలోన దాచగా ..

ఒదిగి పోయి మచ్చతెచ్చె ఆ కన్నీటి చారికా ..

గుండె లోన దుః ఖ మంతా అలల సుడులు తిరగగా ..

ఉప్పెనైన సంద్రమల్లె అశ్రుధార కురియగా ..

చెక్కిలమ్మ బెదిరిపోయి మోము చిన్నబోవగా ..

హస్తమొచ్చి నీరు తుడిచి చేదోడై నిలిచెగా ..

కష్టమొస్తే కంట నీరు సంతోషమైతే పెదవి తీరు

ఒకరి కొకరు తోడు కాగా సందేశ మేదో చెప్పకనే చెబుతోంది గా

అవయవాల నడుమ కూడా సహకారముండగా

మనిషి కొరకు మనిషి రాడు యిదేమీ చోద్యమో కదా