కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Monday, 5 May 2014

కాదా ?చిగురాకు రెమ్మల్లో కూసిందిలే కోయిలా

ఆ తీపి రాగానికి పులకి0చిందిలే  ఈ ఇలా

ఏ రాగమైనా ఏ తాళ మైనా ఈ ప్రక్రుతి పులకింతలో తుళ్ళింత కాదా ?

ఆ నింగి అంచులలో మెరిసిందిలే వెన్నెలా

ఆ మెరుపు వెలుగులలో వెలిగిందిలే అవనే అలా

ఏ వెన్నెలైనా ఏ పున్నమైనా ఈ ప్రకృతి పులకింత లో గిలిగింత కాదా ?

ఈ పుడమి హద్దులలో పచ్చని సోయగాల ..

నును లేత కిరణాలే మేలుకొలిపేవేళా ..

ఏ ఉదయమో ఏ హృదయమో ఈ ప్రకృతి పులకింత లో తోలి వింత కాదా ?

ఆ కడలి కౌగిట్లో సుడులు తిరిగే నదిలా ..

తీరాన్ని తాకుతూ అల్లరే చేసే అలలా ..

ఏ కదలికో ఏ కలయికో ఈ ప్రక్రుతి పులకింతలో కవ్వింత కాదా ?


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది