కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Monday, 7 April 2014

ఆశ చిగురు వేసింది

వేసవిలో చిరుజల్లులా .. 

చీకటిలో చిరు వెలుగులా .. 

శిశిరం లో మొలక చిగురులా .. 

ఆశ మిణుకు మిణుకుమంటోంది .. 

కరిమబ్బు కరిగి వర్షమై కురిసినట్టు .. 

చిరుగాలి ఆత్మీయంగా స్పర్శించి నట్టు .. 

ఉప్పెనైన కన్నీటికి ఆనకట్ట వేసి నట్టు .. 

ఎడతెగని సంతోషానికి దారేదో తెలిసి నట్టు .. 

శ్వాస ఎగసిఎగసి పడుతోంది .. 

మంత్రమేదో వేసినట్టు .. 

లోకాన్ని జయించేసి నట్టు ,,,

అదృష్ట దేవత వరించినట్టు .. 

వరములెన్నొ కురిపించినట్టు .. 

కల కనుల లోగిలి చేరుతోంది .. 

ఇవన్నీ నిజమో కాదో .. కానీ చెలియా నీ పరిచయం 

ఎడారి లో ఒయాసిస్సై నా దాహాగ్ని ని చల్లార్చింది .. 

స్నేహం అను బంధం లో రుచిని నాకు తెలిపింది .. 

ఆశ చిగురు వేసింది .............