కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Wednesday, 20 August 2014

ప్రేమ విరిసేలా

అతడు : నీలి మేఘ మాలా ... ఎందుకో ఈవేళా ...

మధుర జ్ఞాపకాలు పంచుతోంది ఇంతలా ..

స్నేహ పరిమళాలా .. వలపు సౌరభాలా ..

ఎదురు చూసిన తీయనైన భావాలా ?

అడుగు నేల మీదే ఉన్నా .. గాలి లోన ఉన్నట్టుంది ..

గుండె బరువు పెరుగుతూ ఉన్నా .. తనువు దూది పింజయ్యింది ..

కొత్తగా లోకం పలకరిస్తున్నది .. మత్తు లాంటి మైకం కమ్మేస్తున్నది ..

ఇది నీ లీలా .. ప్రియురాలా .. మధు బాలా ..

ఆమె :అద్దమెoదుకో నను కొత్తగా చూపుతోంది ..

అడ్డమెందుకో అనుకుందో బాల్యం చేజారిపోయింది ..

వసంతాల యవ్వనం తొలిసారి పలకరిస్తుంది ..

చిగురు తొడుగు సోయగం విరజాజి మల్లె పూసింది ..

ఇంతలోనే నీ పరిచయం నన్ను మాయ చేస్తుంది ..

మది నిలవాలా .. ఓ దిల్వాలా .. నిను చేరే అలా ..

:నీ అడుగుల సడి వినగానే ఓ అలజడి మొదలే నా  ఎద లో ..

:ఆ అలజడి మొదలవగానే నీ రూపం మెదిలే హృది లో  ..

:నువ్వు నేనూ ఒకరికి ఒకరం

: ఇరువురిలోనూ ఒకటే హృదయం ..

: ఆడిన వేళా మనసు మయూరం ..

: తాకినదేమో ప్రణయ సమీరం ..

అ: ఓ వెన్నెలా .. కబురంపవే నా కలా .. నా చెలి ఊహల వెల్లువలా

ఆ: ఈ కన్నులా .. చేరిన నీ కలా .. నిజమయ్యేనో రేపటికల్లా ..

అ :బంగరు స్వప్నం నిజమవు వేళా .. ఆ దైవం దీవించునలా ..

:ఆ దీవెనలే ఫలియించేలా .. నీ తోడై నను చేరనీ ఇలా ..

:కొమ్మల్లో కూసిన కోయిలా ..పిలుపు విన్న  ఆమని రాక లా ..

: ఆమని రాకకై వేచిన వనములా .. విరబూసినదా  నందనమే ఇలా ..

అ :నీలి మేఘమాలా .. ఎందుకే ఈవేళా ...