కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Wednesday, 13 August 2014

ఎందుకు ?


తీయనైన కలలు కన్న కనుల నుండి జాలు వారు

కన్నీరు ఉప్పన .. ఎందుకు ?

కమ్మనైన మాటలెన్నో చెప్పిన నీ మనసు నాకు

చేదు జ్ఞాపకాలు పంచె నెందుకు ?

మధుర మైన వలపు లోన వగరు సెగల అలజడేందుకు ?

నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసి బ్రతుకు తీరు మార్చావు ఎందుకు ?

అతివ గుండె వెన్నగాని, వెన్నుచూపి వెళ్ళిన నిన్ను క్షమించుటేందుకు ?

మరలి రాని తోడు నువ్వు .. నీడ లాగ భయపెడుతుoటావు ఎందుకు ?

వాడిపోయిన ఆశ లెన్నో .. చిగురు తొడగని జీవితాన వసంతం కై ఎదురు చూపులెందుకు ?

చినుకు లాంటి ఓదార్పు కోరిన బీడుబారిన మనసు లోన ఆషాడ మెప్పుడు రాదు ఎందుకు ?

కక్ష గట్టిన విధి యె ఇప్పుడు సంఘర్షణ నాలో రేపుట ఎందుకు ?

అంతు తెలియని ప్రశ్న లెన్నో నన్ను నిలదీయుటేందుకు ?  

No comments:

Post a Comment