కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Friday, 4 July 2014

కవితా హృదయం ... : అనుకోని అతిథీ

కవితా హృదయం ... : అనుకోని అతిథీ: నే తలవని తలపువో .. మది పిలవని పిలుపుపో .. ఎద గూటికి అతిథి వో .. అనుకోని అతిథి వో .. ఎదురే చూడని కనులకు ఎదురుగా వచ్చావు .. ఎదరున్నది ఎ...

No comments:

Post a Comment