కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Monday, 18 August 2014

చల్లగ కురిసెను వెన్నెలా .       చల్లగ కురిసెను వెన్నెలా .. ఆ జల్లు కి తడసినదీ ఇలా ..

       పున్నమి  జాబిలి జిలుగులా ... సిరి వన్నెల పూతల తళుకులా  ..

       ఆ చంద్రుని నుండి జారిన ముత్యపు తునకల వానలా ...

       చీకటి నిండిన నింగిలో ముద్దొచ్చే వదనపు వెలుగులో ..

       అరవిచ్చిన గగనపు సీమ లో .. కొలువయిన తారల సేవలో ..

      పరచిన మబ్బుల తివాచీ .. పై రాచ ఠీవి ని ఒలికించి ..

      అంతరిక్షమే వీడి భువి న విహరించే వెన్నెలా .. వెలగవే మా కన్నుల .


      మెల్లగా ఇటువైపుగా తొంగి చూడకే అలా ..

      నిను దాచటం తన తరమా ఓడిపోదా మేఘమాల   .

      అల్లరి చిరుగాలితో స్నేహం చేసుకో ఇలా ..

      నునువెచ్చని అనుభూతి ని కలిగించు వెన్నెలా ..

      తళుకు మన్న తార కౌగిట కరిగుపోవు జాబిలి ప్రేమలా ..

      మిణుకు మన్న గ్రహాల సందిట పంచుకున్న తీపి ఊసులా ..

      వెల్లువైన విరహాల శుక్ల పక్షా న .. తుళ్లు తున్న యామినివై విస్తరించలా ..

      సంద్రమైనా , వనమైనా పులకరించు వేళలా ..

      వెన్నెలా .. సిరివెన్నెలా .. కురవాలి గా జడివానలా ..
    

No comments:

Post a Comment